Nowe procedury wnoszenia opłat sądowych
Prawo cywilne i administracyjne

Nowe procedury wnoszenia opłat sądowych

Opłaty sądowe to jeden z kosztów procesowania się w sprawach cywilnych. W obecnym stanie prawnym uiszcza się je na dwa sposoby:

  1. w formie bezgotówkowej na rachunek bieżący dochodów właściwego sądu albo
  2. w formie wpłaty gotówkowej, bezpośrednio w kasie sądu lub w formie znaków opłaty sądowej.

Od 1 lipca 2016 r. regulacja ta ulegnie zmianie i zaczną obowiązywać nowe zasady co do opłat w tej kategorii postępowań. Data ta łączy się bowiem z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. 2016, poz. 408), które zastąpi dotychczasowe przepisy z 2006 r.

Od 1 lipca 2016 r. pojawi się dodatkowa i zarazem nowa opcja dokonania opłaty w formie bezgotówkowej, tj. za pomocą mechanizmów gwarantujących nieodwołalne zainicjowanie procedury wpłaty oraz identyfikację wnoszącego opłatę sądową, udostępnionych przez system teleinformatyczny Ministerstwa Sprawiedliwości obsługujący płatności. Warto jednak pamiętać, że kto zdecyduje się na takie rozwiązanie (akceptując odpowiedni regulamin), poniesie dodatkowe koszty z tytułu prowizji lub obsługi płatności za pomocą karty płatniczej. Uiszczenie opłaty w nowym trybie nastąpi w chwili przekazania do systemu teleinformatycznego potwierdzenia dokonania nieodwołalnego zainicjowania procedury wniesienia opłaty sądowej.

Zmienią się również reguły dokonywania opłat przy pomocy znaków sądowych. Obecnie maksymalna wysokość opłaty sądowej, jaką można uiścić w ten sposób, wynosi 1500 zł. Nowe rozporządzenie znosi to ograniczenie, ale też wprowadza nowy limit – uiszczając opłatę jednorazowo w jednej sprawie będzie można wykorzystać maksymalnie 10 znaków. Należy także dodać, że ustanowiono nowy wzór tych znaków. Znaki wydane zgodnie z dotychczas obowiązującym wzorem mogą być wykorzystywane do wyczerpania zapasów, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2017 r., i stosuje się do nich przepisy dotychczasowe.

Wydaje się, że nowe rozwiązanie należy ocenić pozytywnie – na pewno w zakresie kolejnego sposobu uiszczania opłat sądowych. Informatyzacja postępowań sądowych to następny krok do unowocześnienia, przyspieszenia i uproszczenia pracy sądów, a tym samym poprawienia komfortu samych stron procesowych. Niemniej jednak proponowane rozwiązania stanowią póki co pojęciową łamigłówkę i generują dodatkowe koszty operacyjne. Jak będzie wyglądało ich stosowanie w praktyce – to się okaże.

Dodano: 12.04.2016

Piotr Dobrowolski

Piotr Dobrowolski

Pan Piotr Dobrowolski włada biegle językiem angielskim. Interesuje się szeroko rozumianym prawem cywilnym, prawem administracyjnym, prawem pracy i ochroną prawną zwierząt. Jako prawnik swoją przyszłość zawodową wiąże z adwokaturą, co potwierdził pozytywnym wynikiem egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką. W styczniu 2017 roku rozpoczyna szkolenie zawodowe. Chętnie angażuje się w sprawy ważne dla naszych Klientów i dzięki swojej skrupulatności przysłużył się do sukcesów naszego Zespołu. W wolnym czasie biega, gra w tenisa i jeździ na snowboardzie.

Kontakt bezpośredni: praktykant@juliadutka.pl
+48 534 955 605